Organizační řád spolku

VINAŘSKÝ SPOLEK, BÚDY MUTĚNICE z.s.

 

Článek 1

Základní ustanovení

Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem jeho členů. Sdružuje fyzické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím. Spolek zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným tématům , které se týkají problematiky vinohradnictví a vinařství , zájmů svých členů a ostatních vinařů v obci Mutěnice

 

Článek 2

Činnost spolku

1. Spolupracuje se samosprávnými orgány v Mutěnicích a s vinařskou veřejností.

2. Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků

z hroznů révy vinné.

3. Každý rok uspořádat akci pro vinaře a milovníky vína „Den otevřených sklepů .

4. Účastnit se na organizování vinařské akce „Pochod slováckými vinohrady“ na podzim daného roku.

5. Každoročně v sobotu, týden před Hody v obci Mutěnice uspořádat“ Svatokateřínské otevřené sklepy“ s  přehlídkou mladých vín. 6. Další činnost spolku, která bude součásti plánu činnosti daného roku, schváleného na členské schůzi spolku a nebude zdrojem zisku pro spolek

7. Každý rok v měsíci únoru uspořádat „ Ples vinařů“ v  obci Mutěnice

8.Výbor spolku si vyhrazuje právo tuto činnost podle situace a podmínek upravovat, a to některou s činnosti vyloučit a naopak jinou doplnit do organizačního řádu

9. Další činnost spolku, která bude v usnesení členské schůze resp. výboru spolku.

 

Článek 3

Orgány spolku

1.Členská schůze, nejvyšší orgán spolku. Její působnost je dostatečně popsána ve stanovách spolku

2.Výbor spolku je tvořen třemi členy, předsedou, jednatelem a pokladníkem.

-za pomoci pověřených členů spolku rozpracovává, aktualizuje a realizuje činnost v souladu s tímto organizačním řádem a usnesení členské schůze spolku.

-rozhoduje o svolání členské schůze

-vyžádá-li si to rozrůstající se činnost spolku, vydává vlastní pracovní směrnice

-základní působnost výboru je popsána ve stanovách spolku

-výbor disponuje dvěma razítka č. 1 přísluší předsedovi a č. 2 pokladníkovi

-v případě zániku spolku ustanovuje likvidační komisi.

 

2.1.Předseda:

2.1.1.Statutární orgán spolku je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda.

2.1.2. Předsedou může být pouze člen spolku.

2.1.3. Předsedu volí členská schůze na funkční období v délce trvání pěti let.

2.1.4. Svolává schůzi výboru podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. O zasedání výboru a jeho průběhu se vyhotoví zápis.

2.1.5.Předseda je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. V případech, které náleží do pravomoci členské schůze nebo které si členská schůze vyhradila k předchozímu rozhodování, může předseda jednat pouze po předchozím souhlasu členské schůze a v souladu s jejím usnesením.

Předseda plní zejména tyto funkce:

-připravuje s ostatními členy výboru program jednání výboru a řídí jej,

-odpovídá za svolání členské schůze a odpovídá za přípravu programu členské schůze,

–odpovídá za předložení členské schůzi roční zprávu o činnosti a finančním

hospodaření,

– odpovídá za vedení účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a

zákonem o účetnictví,

-odpovídá za zřízení bankovního účtu.

2.1.6. Výkon funkce předsedy spolku je bezplatný. Spolek je povinen uhradit předsedovi náklady spojené se zastupováním spolku.

    1. Jednatel spolku:

2.2.1. Době nepřítomnosti, nemoci a vážných důvodů zastupuje předsedu

2.2.2. Je odborným členem výbor v záležitostech vinohradnictví a vinařství, odpovídá za vzdělávací program členů spolku, exkurse, pořádání seminářů a dalších odborných akci vedoucí k prohlubování znalostí a odborné zdatnosti členů event. ostatních vinařů

 

 

    1. Pokladník spolku:

2.3.1. Vede spolkovou ekonomickou a finanční agendu

– odpovídá za vedení účetnictví, evidenci movitých věcí

– odpovídá výběr členských příspěvků, pohybu peněz na spolkovém účtu, provádí platby

bezhotovostní a hotovostní, vede pokladní knihu

2.3.2. Je odpovědný za sestavení ročního rozpočtu a dbá na jeho plnění

2.3.3. 1x za čtvrtletí informuje výbor o finančním hospodaření spolku

2.3.4. Ekonomicky vyhodnocuje činnosti spolku, kde je pohyb finančních prostředků

2.3.5. 1x za rok předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, finanční uzávěrku za uplynulý rok a předkládá rozpočet na následující rok.

 

2.4. Kontrolní komise spolku:

2.4.1. Je složena ze třech členů, které jsou voleni členskou schůzí jednotlivě, předseda kontrolní komise a dva členové

2.4.2. Za svou činnost se zodpovídá pouze členské schůzi, které předkládá výsledky kontrolní činnosti

2.4.3. Má právo nahlížet do písemných materiálů a kontrolovat hospodaření spolku

2.4.4. Má povinnost kontrolovat minimálně jednou za rok hospodaření spolku a předložit

písemnou zprávu o výsledku kontroly členské schůzi

Článek 4

Osoby oprávněné jednat jménem Spolku

Jménem spolku mohou jednat:

1. Předseda, jako statutární zástupce spolku

2. Člen spolku pověřený Plnou mocí, která byla schválena výborem a podepsána

předsedou spolku

 

Článek 5

Závěrečné ustanovení

1. Tento organizační řád lze doplňovat, a to jednotlivé články tak i o nové články. Pozměněné

znění organizačního řádu musí schválit členská schůze na nejbližším jejím jednání.

2. Výbor v průběhu roku ( od ČS do nové ČS) může vydávat potřebná interní sdělení pro své členy a širokou vinařskou veřejnost.