Skip to main content

Kodex spolku

Cíl činnosti sdružení

  1. Sdružuje převážně osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím, ale také milovníky a znalce révových vín, likérů a destilátů, za účelem udržení a zvýšení úrovně vinohradnictví a vinařství. Koordinuje jejich činnost a chrání jejich oprávněné zájmy. Mezi svými členy udržuje dobré vztahy na zásadách porozumění a vzájemné pomoci.
  2. Usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství a v souvislosti s tím může zajišťovat poradenskou službu, organizuje vzdělávací a osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydávání tiskovin pro potřebu svých členů a veřejnosti. Pořádá zájezdy, exkurze, soutěže a výstavy v oboru.
  3. Usiluje o obnovu, udržování a rozvíjení lidových tradic, řemesel a původních technologií v oboru.
  4. Pořádá kulturní akce, spolupracuje a účastní se kulturních akcích organizovaných občany, sdruženími, obcemi, státní správou i podnikateli (výstavy, hodnocení vín a destilátů, semináře, setkání, besedy, tématické zájezdy, soukromé a firemní akce) při realizaci výše uvedených cílů sdružení.
  5. Zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, které se dotýkají vinohradnictví a vinařství ve vinařské oblasti Morava a zájmů svých členů.
  6. Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy vinné.