Skip to main content

Stanovy spolku

Vinařský spolek, Búdy Mutěnice z.s.

Článek 1

Základní ustanovení

Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem jeho členů. Sdružuje fyzické osoby zabývající se vinohradnictvím a vinařstvím. Spolek zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným tématům, které se týkají problematiky vinohradnictví a vinařství , zájmů svých členů a ostatních vinařů v obci Mutěnice

Článek 2

Činnost spolku

 • Spolupracuje se samosprávnými orgány v Mutěnicích a s vinařskou veřejností.
 • Usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných výrobků z hroznů révy vinné.
 • Každý rok uspořádat akci pro vinaře a milovníky vína „Den otevřených sklepů .
 • Účastnit se na organizování vinařské akce „Pochod slováckými vinohrady“ na podzim daného roku.
 • Každoročně v sobotu, týden před Hody v obci Mutěnice uspořádat“ Svatokateřínské otevřené sklepy“ s  přehlídkou mladých vín. 6. Další činnost spolku, která bude součásti plánu činnosti daného roku, schváleného na členské schůzi spolku a nebude zdrojem zisku pro spolek
 • Každý rok v měsíci únoru uspořádat „ Ples vinařů“ v  obci Mutěnice
 • Výbor spolku si vyhrazuje právo tuto činnost podle situace a podmínek upravovat, a to některou s činnosti vyloučit a naopak jinou doplnit do organizačního řádu
 • Další činnost spolku, která bude v usnesení členské schůze resp. výboru spolku.

Článek 3

Orgány spolku

1. Členská schůze, nejvyšší orgán spolku. Její působnost je dostatečně popsána ve stanovách spolku

2. Výbor spolku je tvořen třemi členy, předsedou, jednatelem a pokladníkem.

 • za pomoci pověřených členů spolku rozpracovává, aktualizuje a realizuje činnost v souladu s tímto organizačním řádem a usnesení členské schůze spolku.
 • rozhoduje o svolání členské schůze
 • vyžádá-li si to rozrůstající se činnost spolku, vydává vlastní pracovní směrnice
 • základní působnost výboru je popsána ve stanovách spolku
 • výbor disponuje dvěma razítka č. 1 přísluší předsedovi a č. 2 pokladníkovi
 • v případě zániku spolku ustanovuje likvidační komisi.

Předseda:

 • 2.1.5.Předseda je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech věcech. V případech, které náleží do pravomoci členské schůze nebo které si členská schůze vyhradila k předchozímu rozhodování, může předseda jednat pouze po předchozím souhlasu členské schůze a v souladu s jejím usnesením.
  Předseda plní zejména tyto funkce:
 • 2.1.4. Svolává schůzi výboru podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc. O zasedání výboru a jeho průběhu se vyhotoví zápis.
 • 2.1.3. Předsedu volí členská schůze na funkční období v délce trvání pěti let.
 • 2.1.2. Předsedou může být pouze člen spolku.
 • 2.1.1.Statutární orgán spolku je individuální. Statutárním orgánem spolku je předseda.
  • připravuje s ostatními členy výboru program jednání výboru a řídí jej,
  • odpovídá za svolání členské schůze a odpovídá za přípravu programu členské schůze,
  • odpovídá za předložení členské schůzi roční zprávu o činnosti a finančním hospodaření,
  • odpovídá za vedení účetnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a zákonem o účetnictví,
  • odpovídá za zřízení bankovního účtu.
 • 2.1.6. Výkon funkce předsedy spolku je bezplatný. Spolek je povinen uhradit předsedovi náklady spojené se zastupováním spolku.
  1. Jednatel spolku:
 • 2.2.1. Době nepřítomnosti, nemoci a vážných důvodů zastupuje předsedu
 • 2.2.2. Je odborným členem výbor v záležitostech vinohradnictví a vinařství, odpovídá za vzdělávací program členů spolku, exkurse, pořádání seminářů a dalších odborných akci vedoucí k prohlubování znalostí a odborné zdatnosti členů event. ostatních vinařů
  1. Pokladník spolku:
 • 2.3.1. Vede spolkovou ekonomickou a finanční agendu; odpovídá za vedení účetnictví, evidenci movitých věcí; odpovídá výběr členských příspěvků, pohybu peněz na spolkovém účtu, provádí platby bezhotovostní a hotovostní, vede pokladní knihu
 • 2.3.2. Je odpovědný za sestavení ročního rozpočtu a dbá na jeho plnění
 • 2.3.3. 1x za čtvrtletí informuje výbor o finančním hospodaření spolku
 • 2.3.4. Ekonomicky vyhodnocuje činnosti spolku, kde je pohyb finančních prostředků
 • 2.3.5. 1x za rok předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, finanční uzávěrku za uplynulý rok a předkládá rozpočet na následující rok.
 • 2.4. Kontrolní komise spolku:
 • 2.4.1. Je složena ze třech členů, které jsou voleni členskou schůzí jednotlivě, předseda kontrolní komise a dva členové
 • 2.4.2. Za svou činnost se zodpovídá pouze členské schůzi, které předkládá výsledky kontrolní činnosti
 • 2.4.3. Má právo nahlížet do písemných materiálů a kontrolovat hospodaření spolku
 • 2.4.4. Má povinnost kontrolovat minimálně jednou za rok hospodaření spolku a předložit písemnou zprávu o výsledku kontroly členské schůzi

Článek 4

Osoby oprávněné jednat jménem Spolku

Jménem spolku mohou jednat:

 1. Předseda, jako statutární zástupce spolku
 2. Člen spolku pověřený Plnou mocí, která byla schválena výborem a podepsána předsedou spolku

Článek 5

Závěrečné ustanovení

 1. Tento organizační řád lze doplňovat, a to jednotlivé články tak i o nové články. Pozměněné znění organizačního řádu musí schválit členská schůze na nejbližším jejím jednání.
 2. Výbor v průběhu roku ( od ČS do nové ČS) může vydávat potřebná interní sdělení pro své členy a širokou vinařskou veřejnost.